The National Bureau of Statistics Qiushi Net

getUrls?link=5d631bd5f55a0f190e2833d50f1a7e19 - Economic and social development statistics chart:the main economic indicators of the world's top ten economies in 2020


Source:”Seeking Truth” 202/02/2021

author:NBS

Production:Zhang Xinrui

Editor:Liu Xiaochang and Zhang Liying

Review:Zhang Xili

Producer:Yu Bo

getUrls?link=cdde185a4d57b765fe254c475c6f8cbb - Economic and social development statistics chart:the main economic indicators of the world's top ten economies in 2020